Explosieveiligheid in PGS15 opslagen

Binnen PGS15 richtlijn zijn de regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen vastgelegd. Die gevaarlijke stoffen vormen een potentiéle bedreiging voor mens en/of milieu wanneer ze vrij komen. Ook de kans op een explosie is niet ondenkbaar. Explosieveiligheid is geregeld in de Europese ATEX-richtlijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie / Inspectie SZW heeft t.a.v. zogenaamde UN gekeurde verpakkingen zonder ontluchtingsventiel een standpunt ingenomen ten aanzien van explosie-veiligheid. De voorwaarden die gesteld worden zijn echter breder dan vaak gelezen worden.

Het standpunt betekent dat bij het indelen van een PGS 15 opslag in gevarenzones, UN gekeurde verpakkingen zonder ontluchtingsventiel niet gezien worden als secundaire gevarenbron. Dit standpunt is een verduidelijking van de NPR 7910-1. In het geval van een PGS 15 opslag met alleen verpakkingen die voldoen aan dit UN keur,kan dit leiden tot een indeling in de categorie: ‘Niet Gevaarlijk Gebied’. De Arbeidsinspectie is dus van mening dat onder normale omstandigheid binnen een bedrijf met UN gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen zonder ontluchtingsventiel deze niet als secundaire bron behoeven te worden aangemerkt en het belangrijkste gevolg hiervan is dat tijdens normaal bedrijf geen explosieveilig materieel gebruikt hoeft te worden. In loodsen met opslag van brandbare stoffen in dergelijke UN gekeurde verpakkingen, hoeft dus geen gebruik te worden gemaakt van explosieveilige heftrucks tijdens normale bedrijfsomstandigheden, noch zijn andere maatregelen ter beperking van explosiegevaar in geval van het normale bedrijf noodzakelijk. Zoals aangegeven vallen UN gekeurde verpakkingen met ontluchtingsventiel, IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere niet gekeurde verpakkingen niet binnen deze regeling en is er sprake van secundaire gevarenbronnen. Ook bij de opslag van aanstekers moet rekening gehouden worden dat ze niet onder deze regeling vallen. Overigens geldt dit standpunt ook voor verpakkingen die vallen onder het LQ-regime (Limited Quantities).

Het blijft voor bedrijven overigens altijd noodzakelijk om in het kader van explosieveiligheid rekening te houden met calamiteiten, zoals het lek steken van een vat met de lepels van een heftruck of het vallen van een vat uit een stelling. En met name op dit punt ontbreekt de belangrijkste schakel. Er zal alsnog over explosieveiligheid nagedacht moeten worden wanneer er brandbare stoffen opgeslagen worden. Bij het vrij komen van brandbare stoffen kan er zich een damp ontwikkelen die potentieel tot een explosie kan leiden. Dit betekent dat er bij de bouw al rekening gehouden moet worden met betrekking tot alle installaties (deuren, noodverlichting etc) die in stand (moeten) blijven bij een incident. Naast dat er nagedacht moet worden over de inrichting moet er een koppeling gelegd worden met de noodscenario’s. Alles wat uitgezet kan worden bij een incident dat een explosie kan veroorzaken moet uitgezet worden. Dat moet procedureel geborgd zijn. Tevens moet geborgd zijn dat bij een spill ook door hulpverleners geen explosie veroorzaakt wordt. Heeft u assistentie nodig bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, vastleggen van een beschouwing of de implementatie in noodprocedures zoals hierboven beschreven. Neem dan contact met ons op.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us