Te weinig aandacht voor GHS in de PGS15 opslag (en cursus)

Bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in de PGS15 kunnen een aantal gevaren ontstaan. Deze gevaren kunnen gevolgen hebben voor de personen die in de opslagplaats werken, de hulpdiensten in geval van een incident, het grote publiek daarbuiten en de omgeving. In de PGS15 en dan met name hoofdstuk 3, hebben we het ADR als uitgangspunt genomen voor het inschatten van de risico’s. Dat kan ertoe leiden dat er een onderschatting is van gevaren voor de werknemers en leidinggevende. Ook in menig PGS15 cursus wordt er onvoldoende aandacht aan besteedt. Voor SafetyNet aanleiding in het basiskennis module van haar PGS15 cursus daar juist aandacht voor te hebben.

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemicaliën te identificeren en om gebruikers over deze gevaren te informeren door middel van standaardsymbolen en -zinnen op de verpakkingsetiketten en door middel van veiligheidsinformatiebladen. Het is herkenbaar aan de rood-witte gebruiksetiketten. De CLP-verordeningen zoals de regelgeving hierover heten werden van kracht op 20 januari 2009. Ze vervingen na een overgangsperiode de oranje gebruiksetiketten.

De meeste gevaarlijke stoffen die ter plaatse aankomen, zullen worden gemarkeerd met het etiketteringssysteem voor het vervoer of het markeringssysteem dat is vastgelegd in de vervoersvoorschriften. Veel gevaarlijke goederen, zoals spuitbussen, worden zelfs vervoerd in verpakkingen met een beperkte hoeveelheid en worden zelfs niet gemarkeerd met ADR etiketten, maar met het merkteken voor beperkte hoeveelheid. Dat leidt er in beide gevallen toe dat de kennis ook de daadwerkelijke gevaren van de stoffen beperkt is. Tenslotte laten vervoersetiketten niet altijd zien wat het gevaar is van een stof. Zo kan een stof voor het vervoer een ongevaarlijke stof zijn (Non ADR) terwijl die voor de blootstelling volgens het GHS kankerverwekkend is.

Kortom; meer aandacht voor de gevaren van blootstelling en meer aandacht voor de GHS etikettering. En daar is de PGS15 cursus prima geschikt voor.

Ook op zoek naar een PGS15 cursus? Neem contact met ons op.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us