Het Belang van PGS15 in Opslag

Opslag van gevaarlijke stoffen is een delicaat proces dat strikte normen en voorschriften vereist om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. PGS15, oftewel de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen15, is in Nederland een leidende richtlijn die specifieke eisen stelt aan de opslag van gevaarlijke stoffen. In dit artikel verkennen we het belang van PGS15 in opslagfaciliteiten.

Wat is PGS15?

PGS15 is een reeks richtlijnen die zijn opgesteld door het Platform voor gevaarlijke stoffen. Het heeft tot doel duidelijke en uniforme voorschriften te bieden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op een breed scala aan opslagfaciliteiten, van magazijnen tot industriële opslagplaatsen.

Belangrijke Aspecten van PGS15

1. Veiligheid van Medewerkers

Een van de kernaspecten van PGS15 is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers die betrokken zijn bij de opslagactiviteiten. Dit omvat richtlijnen voor de juiste opslagmethoden, beschermende uitrusting en noodprocedures.

2. Brandveiligheid

PGS15 legt specifieke eisen op voor brandveiligheid in opslagfaciliteiten. Dit omvat zaken als brandwerende scheidingen, brandblusvoorzieningen en nooduitgangen om de impact van een eventuele brand te minimaliseren.

3. Milieubescherming

Naast menselijke veiligheid richt PGS15 zich ook op milieubescherming. Het stelt voorschriften op voor het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging, waardoor schade aan het milieu wordt beperkt.

4. Compliance met Wet- en Regelgeving

Het volgen van PGS15 zorgt ervoor dat een opslagfaciliteit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Dit is essentieel om boetes te voorkomen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen.

Conclusie

PGS15 is een onmisbare leidraad voor organisaties die gevaarlijke stoffen opslaan. Het naleven van deze richtlijnen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het waarborgt ook een hoog niveau van veiligheid en milieubewustzijn. Opslagfaciliteiten die PGS 15 serieus nemen, tonen hun betrokkenheid bij het creëren van een veilige werkomgeving en het minimaliseren van risico’s voor mens en milieu.

PGS15 advies

SafetyNet Consultants staat klaar om uw vragen over productopvang, vakscheiding, scheiding van stoffen en blussystemen te beantwoorden. Onze deskundige adviseurs bieden ondersteuning bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw, en spelen een directe rol bij de totstandkoming van PGS15. Of u nu bezig bent met het opzetten van een nieuwe faciliteit of uw bestaande opslagstructuur wilt optimaliseren, wij bieden praktisch advies om ervoor te zorgen dat uw opslag aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Neem vandaag nog contact met ons op voor helder en doeltreffend advies.

PGS15-advies

Het begrip werkvoorraad in de PGS15

Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als genoemd in de PGS15 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.  Deze definitie uit de PGS15 roept echter nog wel wat vragen op. Reden voor een nadere uitleg.

Als we naar het begrip werkvoorraad kijken dan dienen we in ieder geval rekening te houden met een aantal aandachtspunten:

  • de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;
  • per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit meer dan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;
  • de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen;
  • de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren;
  • gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof;
  • indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 l brandbare vloeistoffen van ADR-klasse 3, dan moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening.

De werkvoorraad moet zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het is echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar exact de grens ligt, is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen worden gebruikt in het productieproces.

De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van elke dag te worden overgebracht naar een opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij volcontinu-bedrijven behoort per situatie te worden beoordeeld wat vereist is voor een goede procesvoering.

Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat maar ook een pallet waarop deze stoffen staan opgeslagen.  Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 l brandbare vloeistoffen vereist ter voorkoming van verspreiding.  Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.

Voor PGS15 advies raadpleegt u één van onze PGS15 adviseurs

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us