De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in andere Europese landen

Waar vind ik in Duitsland regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen?

De regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in Duitsland wordt hoofdzakelijk beheerd door de Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) of de “Technische Regels voor gevaarlijke stoffen” in het Nederlands. Deze regels worden opgesteld door het Duitse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Specifiek voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwijzen de TRGS naar de “Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern” of LAGA M 20. Dit document geeft richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare containers, zoals vaten, drums en IBC’s (Intermediate Bulk Containers).

Daarnaast zijn er nog andere regelgevingen die relevant kunnen zijn, zoals de Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor of binnenwateren.

Je kunt meer informatie vinden op de website van het Duitse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en de Duitse milieuagentschap (UBA).

 

Waar vind ik in België regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen?

De regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in België is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28 februari 1997 betreffende de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit KB is van toepassing op alle ondernemingen en organisaties die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan, met uitzondering van particulieren die deze stoffen uitsluitend gebruiken voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.

Het KB legt onder meer de minimale afstanden tussen opslagplaatsen en gebouwen vast, de maximaal toegelaten hoeveelheid van gevaarlijke stoffen die opgeslagen mogen worden, de eisen waaraan de opslagplaatsen en -systemen moeten voldoen, de verplichting om veiligheidsmaatregelen te treffen en noodplannen op te stellen, enz.

Je kan het KB van 28 februari 1997 betreffende de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Daarnaast kunnen ook de gewestelijke overheden nog aanvullende regelgeving hebben opgesteld.

 

Waar vind ik in Frankrijk regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen?

In Frankrijk wordt de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gereguleerd door verschillende wetten en regelgevingen. De belangrijkste wetten zijn de Code de l’environnement (Milieucode), de Code du travail (Arbeidscode) en de Code de la construction et de l’habitation (Bouw- en Woningwet).

Specifiek voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, kunt u de Franse wetgeving rond “Installations Classées pour la Protection de l’Environnement” (ICPE) raadplegen. Dit is een Franse milieuwet die de milieurisico’s van industriële activiteiten beheert. De ICPE-classificatie bepaalt welke voorschriften van toepassing zijn op de installaties die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan.

U kunt meer informatie vinden op de website van het Franse ministerie van Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (Ministerie van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie). Op de website vindt u een database (AIDA) met informatie over alle ICPE-installaties in Frankrijk en hun classificatie. Daarnaast zijn er ook websites die de Franse wet- en regelgeving publiceren, zoals legifrance.gouv.fr.

 

Waar vind ik in Polen regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen?

De regelgeving voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in Polen wordt gereguleerd door de Poolse wetgeving.

De belangrijkste wetgevingen voor dit onderwerp zijn:

  1. De Wet op chemische stoffen en hun mengsels van 30 juni 2000 (Journal of Laws Nr 108, item 1158).
  2. Verordening van de minister van Economie van 27 augustus 2010 inzake de technische eisen die worden gesteld aan verpakkingen en de categorieën van gevaarlijke goederen die mogen worden vervoerd (Journal of Laws Nr 153, item 1034).
  3. De regels van de technische inspectie van technische apparatuur die onderhevig is aan periodieke inspecties (Journal of Laws van 2002 Nr 75, item 690).

De Poolse wetgeving voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen vereist ook dat de opslaglocatie voldoet aan bepaalde veiligheids- en gezondheidsnormen.

Ben jij op zoek naar advies Opslag gevaarlijke stoffen? Neem contact op.

Best practice voor veilige chemische PGS15 opslag

De branchevereniging voor de PGS15 opslag VNCW heeft de afgelopen zes maanden samen met een aantal leden hard gewerkt aan een Best practice Behavior Based Safety Warehousing. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslagen verder te vergroten door een leidraad op te stellen. De Best practice is nu definitief geworden en beschikbaar gesteld.

In deze best practice wordt een overzicht gepresenteerd van gedragsinterventies die zich hebben bewezen in de praktijk. Daarbij zal men merken dat sommige interventies zich puur richten op directe gedragsbeïnvloeding. Maar veel interventies dragen tegelijkertijd ook bij aan het ontwikkelen van normen en waarden. Opgeteld leiden de interventies tot ontwikkeling en versterking van het veiligheid bewustzijn in brede zin binnen de magazijnen.

Als vereniging voor de PGS15 opslag maakt de VNCW zich voortdurend hard veiligheid onder de aandacht te brengen; enerzijds door te laten zien dat een veilige PGS15 opslag op de eerste plaats komt bij haar leden en anderzijds door de leden tools aan te reiken waarmee veilig werken binnen de opslagen verder kan toenemen.

De Best practice is gratis te downloaden via  www.vncw.nl/VNCW-Best-Practice-BBS-Warehousing.pdf

 

Vanaf 125 liter (waterinhoud) moet u een PGS15 opslag

Bij een PGS15 opslag denkt menigeen aan een groot opslagmagazijn met vaten doodskoppen. Hoewel Nederland ook magazijnen met vaten met doodskoppen telt bestaat het merendeel van de magazijnen uit de opslag van meer onschuldige ogende inhoud, zoals verf, spuitbussen met deoderant en WD40.

Veel bedrijven en instellingen zijn er zich niet van bewust dat ze ook een PGS15 opslag moeten hebben. Toch is de ondergrens van de PGS15 al snel bereikt en dan moeten voorzieningen getroffen worden. Voor de opslag van gasflessen is de ondergrens al bij 125 liter waterinhoud. Bij meer dan 2 gasflessen van 60 liter waterinhoud is een PGS15 opslag al verplicht. Bent u op zoek naar een specialist gevaarlijke stoffen voor het nodige advies informeer dan hier of hier.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us